Kazenomatsurigoto //Gekki Takashi Hatoko /Gessyokukagekidan